VESTI
18.Jan 2010.
Doprinos bezbednijem i mirnijem životu građana
  Doprinos bezbednijem i mirnijem životu građanaZakon o komunalnoj policiji stupio je na snagu 22. jula 2009. godine a puna primena Zakona počinje 23. januara. U međuvremenu, Grad Šabac doneo je četiri odluke: Odluku o obrazovanju Odeljenja komunalne policije kroz izmenu i dopunu Odluke o organizaciji Gradske uprave, Odluku o saradnji komunalne policije i inspekcijskih službi, Odluku o boji i načinu označavanja vozila, plovila i opreme komunalne policije i Odluku o uniformi, koje su donete po pribavljenoj saglasnosti Ministarstva za državnu upravu i lokalnu samoupravu.
Sa druge strane, Ministarstvo za državnu upravu i lokalnu samoupravu donelo je četiri pravilnika: Pravilnik o načinu i postupku vršenja kontrole komunalne policije, Pravilnik o programu, vremenu i načinu stručnog osposobljavanja i usavršavanja, sadržaju i načinu polaganja ispita i provere stručne osposobljenosti, evidenciji i uverenjima o položenim ispitima i utvrđenoj osposobljenosti komunalnih policajaca, Pravilnik o načinu utvrđivanja psihofizičke sposobnosti potrebne za obavljanje poslova komunalne policije i Pravilnik o službenoj legitimaciji komunalnih policajaca.
Miloš Stanojčić, načelnik Gradske uprave Šabac kaže da donošenjem navedenih gradskih odluka i pravilnika Ministarstva više ne postoje formalno-pravne prepreke za punu primenu Zakona o kumunalnoj policiji.
- U prvoj polovini februara Gradska uprava Šabac raspisaće konkurs za prijem kandidata u komunalnu policiju, nakon čega će kandidati biti upućeni na stručno osposobljavanje koje organizuje Ministarstvo za državnu upravu i lokalnu samoupravu u trajanju od tri meseca. Po okončanom kursu, kandidati će polagati ispit koji se sastoji iz praktičnog i teorijskog dela, i samo oni koji polože ovaj ispit mogu steći zvanje komunalnog policajca i zasnovati radni odnos u Gradskoj upravi, objašnjava Miloš Stanojićić i dodaje da će proteći najmanje četiri meseca do izlaska komunalnih policajaca na ulice grada.
Osnovni zadatak komunalne policije je održavanje komunalnog reda u oblastima, odnosno pitanjima: snabdevanja vodom, odvođenja otpadnih i atmosferskih voda, javne čistoće, prevoza i deponovanja komunalnog i drugog otpada, lokalnih puteva i ulica, saobraćajnih oznaka i signalizacije, parkiranja, prevoza putnika u gradskom i prigradskom saobraćaju, auto-taksi prevoza, protivpožarne zaštite, zaštite od buke u životnoj sredini, održavanja pijaca, grobalja, parkova, zelenih i drugih javnih površina, javne rasvete, stambenih i ostalih objekata.
   povratak na vesti
 
ARHIV
2013 Grad Šabac | Sva prava zadržana